Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 23.05.2017 [Διαγωνισμός]

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 2/ 2017

                               ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


   Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη

 κατάλληλου συνεργείου καθαρισμού των χώρων στέγασης Υπηρεσιών του Ν.Α.Τ,

 για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης €40.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ, έτους 2017,στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0845.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26/05/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ,

επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου,

 ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας

 και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη νουμ.2/2017.

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ‘’επί αποδείξει’’ στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1

ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία

 μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ www.nat.gr , προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.                                                                                                   ΠΕΙΡΑΙΑΣ 11/05/2017
                                                                          Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

                                                                                    ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS