Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2015 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία: 23.10.2015 [Διαγωνισμός]

 Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 ΕΥΡΩ,

πλέον Φ.Π.Α. για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ, έτους 2015 , με κριτήριο κατακύρωσης

τη χαμηλότερη τιμή, με σύντμηση χρόνου δεκαπέντε (15) ημερών ,λόγω του επείγοντος του διαγωνισμού.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS