Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών.

Ημερομηνία: 02.12.2015 [Διαγωνισμός]

Επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών εκτυπωτών ,

φαξ και φωτοτυπικών για την κάλυψη των αναγκών ΝΑΤ για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 39.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS