Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Κείμενο Διακήρυξης Νο 4-Ορθή Επανάληψη Πρόχειρος συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με κλειστές προσφορές, για την παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Λογισμικού Εφαρμογών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ΝΑΤ.

Ημερομηνία: 05.08.2019 [Διαγωνισμός]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διευκρινίζεται ότι στη Διακήρυξη Νο4/2019, Παράρτημα Α’, σελ.25, στο άρθρο 14, η παράγραφος 14.1 τροποποιείται ως εξής:

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει αποκλειστικά τιμής.

Ακόμα η παράγραφος 14.3, σελ.25, τροποποιείται ως εξής:

Τα κριτήρια / τμήματα τεχνικής αξιολόγησης δίνονται στο ίδιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β').

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS