Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.897,94 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ (CPV: 22820000-4), έτους 2019.

Ημερομηνία: 12.06.2019 [Διαγωνισμός]

Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές προϋπολογισθείσας δαπάνης 80.897,94 €, πλέον Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων ΝΑΤ (CPV: 22820000-4), έτους 2019.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS