Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Δημόσιος ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση - Υποστήριξη του λογισμικού του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ για το έτος 2016.

Ημερομηνία: 19.09.2016 [Διαγωνισμός]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ : ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1, 118- 18531-ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πληροφορίες : Γ. ΚΟΡΚΙΔΗΣ-Π. ΠΕΤΡΑΤΖΑΣ

ΤΗΛ. 2104149432-2104149452

FAX 2104149433


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 4/2016
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την Συντήρηση-Υποστήριξη του λογισμικού εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Ν.Α.Τ και της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ, για το έτος 2016, χρονικής διάρκειας δώδεκα μηνών , με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή, προυπολογισθείσας δαπάνης 115.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΑΤ έτους 2016 στον οποίο έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0433.

Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την 16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 15.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ118/2007,όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4281/2014..

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ),μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ,μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας ,δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 08/09/2016


Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

AIK. ΚΙΤΣΑΚΗ


Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS