Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών.

Ημερομηνία: 22.10.2015 [Διαγωνισμός]

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NAYTIKO AΠOMAXIKO TAMEIO

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 7/ 2015   ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια τόνερ-μελανιών-μελανοταινιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , προϋπολογισθείσας δαπάνης € 39.000,00 πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 06/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, στον 1ο όροφο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώπιον της κατά Νόμο Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ118/2007.

Οι προσφορές κατατίθενται στην παραπάνω διεύθυνση ενώπιον της επιτροπής προ της εκπνοής της προθεσμίας και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο αρ.6 του Π.Δ 118/2007 (Φ.Ε.Κ 150-Α/10-07-2007) καθώς και τα αναφερόμενα στο αρ.8,πργ 2,εδ.α,β,γ του ίδιου Π.Δ.

Οι προσφορές είναι δυνατόν να αποστέλλονται ταχυδρομικά ‘’επί αποδείξει’’ στη διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 1 ΤΚ 18531, Πειραιάς, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Αντίτυπα της προκήρυξης χορηγούνται, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Προμηθειών του Ν.Α.Τ, Εθνικής Αντίστασης 1 , Πειραιάς, 4ος όροφος, καθημερινά από 9.00 π.μ. έως 14.30 μ.μ. ( τηλ: 210 4149431-32) .


ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22/10/2015

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑΙΚ. ΚΙΤΣΑΚΗ

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS