Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Σύμβαση Εντύπων Νο 3

Ημερομηνία: 05.02.2011 [Σύμβαση]

 Σύμβαση προμήθειας διατιμημένων και αδιατίμητων εντύπων για το 2010 μεταξύ Ν.Α.Τ. και του Κων/νου Κατσανάκη, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ Ο.Ε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS