Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
21-04-2010: Σύμβαση Συντήρησης - Υποστήριξης Λογισμικού

Ημερομηνία: 04.09.2011 [Σύμβαση]

Σύμβασης Συντήρησης - Υπηστήριξης λογισμικού εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΝΑΤ για το 2010 μεταξύ του Ν.Α.Τ. και της εταιρείας Quality & Reliability Α.Ε. Α.Β.Ε.Ε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS