Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Σύμβαση για τις Βεβαιώσεις Εισοδήματος του 2010

Ημερομηνία: 05.02.2011 [Σύμβαση]

 Σύμβαση για την εκτύπωση, κοπή, αναδίπλωση, εμφακέλωση και παράδοση στα ΕΛ-ΤΑ των βεβαιώσεων εισοδήματος για τους συνταξιούχους του Ν.Α.Τ. - Κ.Ε.Α.Ν. τού έτους 2010 μεταξύ του Ν.Α.Τ. και του Δημητρίου Γιαννακίδη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Β.Ε.Ε.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS