Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
14-06-2010 : Σύμβαση διατιμημένων εντύπων Κατάλληλων Πιστοποιητικών

Ημερομηνία: 15.10.2010 [Σύμβαση]

14-06-2010 : Σύμβαση διατιμημένων εντύπων Κατάλληλων Πιστοποιητικών μεταξύ ΝΑΤ και Τραπέζης της Ελλάδος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS