Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
13-01-2011: Σύμβαση μεταφοράς φακέλων

Ημερομηνία: 03.02.2011 [Σύμβαση]

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.
Στον Πειραιά σήμερα , 13 Ιανουαρίου 2011 και στα κεντρικά
γραφεία του ΝΑΤ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1, οι παρακάτω
συμβαλλόμενοι αφενός μεν ο κ.Φωτίου Χρήστος Πρόεδρος ΔΣ/ΝΑΤ,
αποκαλούμενος στο παρόν, χάρη συντομίας «Το Ταμείο» και αφετέρου η
εταιρεία Δαρδούμας Σταύρος και ΣΙΑ Ο.Ε η οποία διατηρεί γραφείο
ταχυμεταφορών με έδρα τον Υμητό, Ανδριανουπόλεως 20, αποκαλούμενος
στο παρόν «Ανάδοχος» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν :
1.Να μεταφέρει δέματα δύο φορές την εβδομάδα,
Τρίτη και Πέμπτη, με διατιμημένα έντυπα από το Κεντρικό κτίριο Εθνικής
Αντιστάσεως 1 με προορισμό το κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ στον Πειραιά,
2.Να μεταφέρει, δύο φορές την εβδομάδα ( τις ίδιες ημέρες ) συνταξιοδοτικούς
φακέλλους από το Κεντρικό κτίριο της Εθνικής Αντιστάσεως 1 (Δ/νση Παροχών,
2ος όροφος) με προορισμό το Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ/ΔΝΕΡ, 4ον επί της οδού ΙΙας
Μεραρχίας 18 ( 2ος όροφος) καθώς και να παραλάβει και να μεταφέρει
συνταξιοδοτικούς φακέλλους από το Υ.Θ.Υ.Ν.ΑΛ/ΔΝΕΡ, 4ον προς το Κεντρικό
κτίριο του Ν.Α.Τ., 3.Να μεταφέρει τις ίδιες ημέρες της εβδομάδας
συνταξιοδοτικούς φακέλλους από το Κεντρικό κτίριο της Εθνικής Αντιστάσεως 1
(Δ/νση Παροχών, 2ος όροφος) στο αρχείο του Ν.Α.Τ. επί της Καραολή
Δημητρίου, να τους τακτοποιήσει στα ντέξιον κατά απόλυτη σειρά, Α.Μ.Σ., να
ανεύρει από το εκεί αρχείο τους συνταξιοδοτικούς φάκελλους που ζητήθηκαν από
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Παροχών και να τους μεταφέρει στο Κεντρικό
κτήριο του Ν.Α.Τ. και 4.Nα μεταφέρει και να αρχειοθετεί μία φορά το μήνα
(κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Παροχών,Τμήμα Εφάπαξ), κατά αύξοντα
αριθμό μητρώου,περίπου 300-400 φακέλλους εφάπαξ των Τ.Π.Ε.Ν,από το
Κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ(Δ/νση Παροχών-2ος όροφος),στα αρχεία Ισογείου και
Αου ορόφου της οδού Αλκιβιάδου 118Α, προέβη στην συλλογή οικονομικών
προσφορών.Οι προσφορές τέθηκαν υπόψη της Δ/νσης Οικονομικού/Τμήμα
Προμηθειών η οποία ανέθεσε την εργασία στον μειοδότη Δαρδούμα Σταύρο και
ΣΙΑ Ο.Ε με τιμή προσφοράς ανά δρομολόγιο για τις τρεις πρώτες εργασίες
100,00€ πλέον ΦΠΑ και για την τέταρτη εργασία 140,00 € πλέον ΦΠΑ στις
οποίες περιλαμβάνεται χρήση μεταφορικού οχήματος και αμοιβή οδηγού και
βοηθού.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS