Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
17-06-2011 : Σύμβαση εργασιών αποκατάστασης διαρροής επί του κτιρίου Πατησίων 30 και Καποδιστρίου

Ημερομηνία: 07.04.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση εργασιών αποκατάστασης διαρροής σε σωλήνα ύδρευσης, επί του κτιρίου Πατησίων 30 και Καποδιστρίου στην Αθήνα.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS