Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
13-06-2012: Σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1

Ημερομηνία: 06.02.2013 [Σύμβαση]

Σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης δύο (2) ανελκυστήρων του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS