Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
31-10-2011: Σύμβαση για την εκτύπωση τριών χιλίαδων (3.000) Πιστοποιητικών Επικύρωσης Α.Ν.Ι. Αλλοδαπών Ναυτικών

Ημερομηνία: 11.09.2011 [Σύμβαση]

Σύμβαση γιά την εκτύπωση τριών χιλίαδων (3.000) Πιστοποιητικών Επικύρωσης Α.Ν.Ι. Αλλοδαπών Ναυτικών

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS