Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
24-05-2012 : Σύμβαση συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ενός (1) ανελκυστήρα (μικρός) του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1

Ημερομηνία: 06.11.2012 [Σύμβαση]

24.05.2012 μεταξύ
Α) της Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο STAGER ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Α.Β.Ε.Ε., που εκπροσωπείται νομίμως, βάσει του ΦΕΚ 10819 (19.09.2007) Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ, από τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο κο. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Δ, κάτοικο Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Κερασούντος 2, με Α.Φ.Μ.
094419867 και τηλ. 2109019957, και
Β) του Ν.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 090017680 της Δ.Ο.Υ. Α΄Πειραιώς, που εδρεύει επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 1 και
εκπροσωπείται νόμιμα, για το παρόν συμφωνητικό, από τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Φωτίου,
Λαμβάνοντας υπόψη:
i. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Νο 526 με αρ. πρωτ. 96489 και Α.Δ.Α. Β4ΩΓ469ΗΞΡ-ΧΘΨ,
ii. Το Απόσπασμα Πρακτικών της 18ης Συν/σης Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 05/09/2011 (Θέμα 3ο)
συμφωνήθηκαν κι έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω:
1. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ο οποίος στο εξής, χάριν συντομίας, θα καλείται ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, προκειμένου
να προβεί στη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ενός (1) ανελκυστήρα (μικρός) του κτιρίου, το οποίο
βρίσκεται επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS