Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
27-04-2012 : Σύμβαση συντήρησης Υποσταθμού Μ-Τ κτιρίου Ν.Α.Τ.- Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, για ένα (1) έτος

Ημερομηνία: 23.05.2012 [Σύμβαση]

 27-04-2012 : Σύμβαση συντήρησης Υποσταθμού Μ-Τ κτιρίου Ν.Α.Τ.- Εθν. Αντιστάσεως 1, στον Πειραιά, για ένα (1) έτος

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS