Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
24-04-2012 : Σύμβαση αποστολής απογραφικών δελτίων συνταξιούχων

Ημερομηνία: 25.04.2012 [Σύμβαση]

Με το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους
με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στο δεύτερο από τους
συμβαλλόμενους που αναδείχθηκε μειοδότης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού της 06/04/2012 (αρ. Διακ. Νο 3/30-03-2012) κατόπιν της με αριθ.
πρωτ. 91829/16-4-2012 ανακοίνωσης κατακύρωσης σύμφωνα με την από
9/4/2012 απόφαση του Δ.Σ. Ν.Α.Τ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS