Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
02-05-2012 : Σύμβαση απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.

Ημερομηνία: 03.05.2012 [Σύμβαση]

Ανάθεσης τήρησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
με ηχογράφηση για το χρονικό διάστημα από 01/05/2012-31/12/2012
μεταξύ «Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» και «Τσακίρη Αποστόλου-
CONFERENCE SUPPORT»

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS