Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
08-05-2012 : Σύμβαση αποστολής βεβαιώσεων συνταξιούχων ΝΑΤ

Ημερομηνία: 09.05.2012 [Σύμβαση]

Mε το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους
με την παραπάνω ιδιότητά του αναθέτει στο δεύτερο από τους
συμβαλλόμενους σύμφωνα με την από 09/04/2012 απόφαση του Δ.Σ ΝΑΤ
και την από 10/4/2012 οικονομική προσφορά τους τα ακόλουθα έργα:
Α) Την σχεδίαση, εκτύπωση, κοπή, αναδίπλωση, εμφακέλωση και
παράδοση στα ΕΛ.ΤΑ. των βεβαιώσεων εισοδήματος για τους
συνταξιούχους Ν.Α.Τ- Κ.Ε.Α.Ν οικονομικού έτους 2012, σύμφωνα με τα
όσα αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα Α’ της προκήρυξης 3/30-03-2012.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS