Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
17-11-2010: Σύμβαση Βιβλίων Πετρελαίου

Ημερομηνία: 12.01.2010 [Σύμβαση]

 

     Με το παρόν συμφωνητικό το ΝΑΤ αναθέτει στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την προμήθεια-εκτύπωση χιλίων (1000) βιβλίων πετρελαίου Μέρος II (μπλέ) με Κ.Α. 566 και δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2500) βιβλίων πετρελαίου Μέρος I (πράσινου) με Κ.Α. 566 επίσης, σύμφωνα με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΑΤ της 06-09-2010 και της ανάθεσης της προμήθειας με το υπ’αριθμ.πρωτ..84715/10-11-2010.έγγραφό του τμήματος Προμηθειών ΝΑΤ σε εκτέλεση αυτής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS