Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
17-11-2010: Σύμβαση Βιβλιοδεσίας Φύλλων Εκκαθάρισης

Ημερομηνία: 12.01.2010 [Σύμβαση]

 

      Με το παρόν, συμφωνητικό το ΝΑΤ αναθέτει στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους την:

      α) Βιβλιοδεσία, φύλλων εκκαθάρισης ετών 1999-2002, συνολικού αριθμού τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα πέντε (4745) σε τόμους που ο καθένας θα περιλαμβάνει 200 φύλλα εκκαθάρισης και οι διαστάσεις του θα είναι μήκος 37 cm και ύψος 29 cm και

      β) βιβλιοδεσία φύλλων εκκαθάρισης ετών 2001-2004 συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεννέα (14819) σε τόμους που ο καθένας θα περιλαμβάνει 50 φύλλα εκκαθάρισης και οι διαστάσεις του θα είναι μήκος 38 cm και ύψος 28 cm .

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS