Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
25-05-2011: Σύμβαση ετήσιας συντήρησης Υλικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και επικοινωνιών

Ημερομηνία: 06.01.2011 [Σύμβαση]

 Σύμβαση ετήσιας συντήρησης Υλικού Εξοπλισμού Πληροφορικής και επικοινωνιών για το 2011-2012

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS