Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
15-03-2012 : Σύμβαση καθαριότητας κτηρίων

Ημερομηνία: 16.03.2012 [Σύμβαση]

Με το παρόν συμφωνητικό ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την
παραπάνω ιδιότητα του, αναθέτει στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους
τον καθαρισμό των χώρων στέγασης των υπηρεσιών του ΝΑΤ, για δέκα
μήνες, σύμφωνα 1) με τους όρους, όπως αναφέρονται λεπτομερώς στην
σχετική προκήρυξη, με αριθμό 1/2012 και 2)με την 5432.1/20/2011
έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του ΥΠ.Α.ΑΝ.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS