Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
18-08-2011: Συμφωνητικό για το στήσιμο σκαλωσιάς 4 μέτρων, για την καθαίρεση τυχόν σαθρών επιχρισμάτων της οροφής του Ισογείου του ΝΑΤ

Ημερομηνία: 07.09.2011 [Σύμβαση]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 185 31
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στον Πειραιά σήμερα την 18η ημέρα Πέμπτη, μηνός Αυγούστου 2011 και στο κεντρικό κατάστημα του ΝΑΤ, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, από τη μια πλευρά ο κ. ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος ΝΑΤ και από την άλλη, ο κ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, αποκαλούμενος εφεξής εργολάβος, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω.

Ι. Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει, το στήσιμο σκαλωσιάς 4 μέτρων, για την καθαίρεση τυχόν σαθρών επιχρισμάτων της οροφής του Ισογείου, στον χώρο που στεγάζεται το Τμήμα Εισφορών Ελληνικών Πλοίων σε Ευρώ, του κτιρίου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 1, ιδιοκτησίας του ΝΑΤ, τον καθαρισμό των διαβρωμένων σίδερων, τα οποία στη συνέχεια θα περάσει με αντιδιαβρωτικό υλικό, την αποκατάσταση των επιχρισμάτων και τέλος το χρωματισμό της οροφής και του τοίχου, που έχει πρόσοψη επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως

Δια την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ο εργολάβος, αναλαμβάνει την υποχρέωση:

1. Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μη δημιουργηθεί ζημιά σε κανένα από τα γραφεία και τα υπάρχοντα σε αυτά μηχανήματα, (όπως ηλ. Υπολογιστές, τηλέφωνα, κ.λ.π.), κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών στο κτίριο.

2. Να αποκαταστήσει το επίχρισμα της οροφής.

3. Να απομακρύνει με δαπάνες και ευθύνη του, όλα τα άχρηστα υλικά τα οποία θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες.

ΙΙ. Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 2.200,00 € πλέον ΦΠΑ., το οποίο θα καταβληθεί μετά την παραλαβή των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή του ΝΑΤ.

ΙΙΙ. Χρόνος παράδοσης ορίζονται πέντε (5) ημέρες από την ημέρα έναρξης των εργασιών.

IV. Μετά το πέρας των πέντε (5) ημερών ορίζεται ποινική ρήτρα 35,00 € ημερησίως.

V. Είναι δυνατόν, μετά από σχετική αίτηση του εργολάβου και απόφαση του ΔΣ/ΝΑΤ, η μετάθεση του χρόνου παράδοσης / εκτέλεσης του έργου σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων, που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανώτερη βία, με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

VI. Ο εργολάβος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει έμπειρο τεχνικά προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ, βαρυνόμενος με τις ασφαλιστικές τους εισφορές στο ΙΚΑ., β) να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα υγείας και ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την ασφαλή εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του και τρίτων.

VII. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ήθελε συμβεί και θα είναι υπεύθυνος και υπόχρεος αστικά και ποινικά έναντι του προσωπικού του και των τρίτων, σε πρόσωπα και πράγματα.

VIII. Ο εργολάβος υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε το έργο να μην παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του κτιρίου.

IX. Ο εργολάβος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αστοχία ή τραυματισμό, λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των εργασιών.

Εις πίστωση του ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, σε τρία αντίγραφα και έλαβε έκαστος από ένα. (Το ένα είναι το σχέδιο)


Οι Συμβαλλόμενοι


Ο εργοδότης


Ο εργολάβος

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος Ο Διευθυντής

ΓΡ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία
  • 1.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS