Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
20-01-2011: Ανάθεσης τήρησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου με ηχογράφηση για το έτος 2011

Ημερομηνία: 02.03.2011 [Σύμβαση]

Ανάθεσης τήρησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
με ηχογράφηση για το έτος 2011 μεταξύ «Ναυτικού Απομαχικού
Ταμείου» και «Τσακίρη Αποστόλου-CONFERENCE SUPPORT»

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS