Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Χορήγηση εφάπαξ παροχής (Κατωτέρων Πληρωμάτων)

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση εφάπαξ παροχής»

Προς : Ταμείο Προνοίας Κατωτέρων Πληρωμάτων Ε.Ν./ Τμήμα Εφάπαξ παροχών ΝΑΤ & ΤΠΕΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να αναφέρεται εάν έχει πάρει εφάπαξ αποζημίωση και επιστροφή εισφορών (είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS