Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Χορήγηση Εφάπαξ Παροχής συνταξιούχων από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Χορήγηση Εφάπαξ Παροχής συνταξιούχων από άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 Στα έντυπα θα βρείτε την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση εφάπαξ παροχής Τ.Π.Α.Ε.Ν ή Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. για συνταξιούχους άλλων ασφαλιστικών φορέων.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS