Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Επανέκδοση ενημερωτικού οφειλής για εξαγορά υπηρεσίας από το ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

Επανέκδοση ενημερωτικού οφειλής για εξαγορά υπηρεσίας από το ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης

Περιγραφή αιτήματος : «Επανέκδοση ενημερωτικού οφειλής για εξαγορά υπηρεσίας από το ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης»

Προς : ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

1. Αντίγραφο ενημερωτικού ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ.
2. Βιβλιάριο επικουρικής ασφάλισης ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS