Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση ή μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, θανάτου με διαδοχική ασφάλιση, θανάτου συνέπεια ναυτικού ατυχήματος.

Χορήγηση ή μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, θανάτου με διαδοχική ασφάλιση, θανάτου συνέπεια ναυτικού ατυχήματος

 

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση ή μεταβίβαση επικουρικής σύνταξης λόγω:

θανάτου, θανάτου με διαδοχική ασφάλιση, θανάτου συνέπεια ναυτικού ατυχήματος»

Προς : ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Αναφέρονται στην αίτηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS