Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Επιστροφή ναυτικού φυλλαδίου για επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος

Περιγραφή αιτήματος : «Επανάληψη ναυτικού επαγγέλματος»

Προς : ΝΑΤ/Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – Τμήμα Μητρώου & Μεταβολών Συνταξιούχων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό γέννησης
  • Στις περιπτώσεις 1,2,3 (βλ. κάτωθι στην Υπ. Δήλωση) απαιτείται επιπλέον α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης β) Πιστοποιητικό σπουδών τέκνου γ) Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS