Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Αίτηση εξόδων κηδείας

 Δικαιολογητικά

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο φορέα. 
4. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) όπου να αναγράφεται το IBAN του λογαριασμού
    και ως πρώτο όνομα ο αιτών.
5. ΑΦΜ αιτούντος.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS