Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας, στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης.

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης»

Προς : Ν.Α.Τ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΗΡΑΤΟΣ- ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΤΜΗΜΑ ΑΝΙΚΑΝ. ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (σε όποιο τμήμα κατά περίπτωση έχει υποβληθεί ή αρχική αίτηση)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS