Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης

Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης

Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας σύνταξης»

Προς : Ν.Α.Τ/Διεύθυνση Παροχών – Τμήμα Μητρώου & Μεταβολών Συνταξιούχων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά : Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS