Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΤΕΑΕΠ ΚΕΑΝ: Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου.

Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου.

  Περιγραφή αιτήματος :Μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου συζύγου.”

Προς : ΕΤΕΑΕΠ/ΚΕΑΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

Αναφέρονται στην αίτηση.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS