Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Οδηγίες εγγραφής νέου χρήστη στις Διαδικτυακές Υπηρεσίες


Untitled Document

Οδηγίες Εγγραφής και Χρήσης

Εάν είστε Συνταξιούχος Ναυτικός ή Ενεργός Ναυτικός ή Ναυτιλιακή Εταιρεία, μπορείτε τώρα να εγγραφείτε σαν Εξουσιοδοτημένος Χρήστης της Διαδικτυακής Πύλης του ΝΑΤ ( Portal ) για να έχετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω της εφαρμογής αυτής.

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής ( μπορείτε να τυπώσετε μία αίτηση παρακάτω στα "Εντυπα Αιτήσεων και υποδείγματα") και προσκομίστε την στο κεντρικό κτήριο του ΝΑΤ ( Εθν. Αντιστάσεως 1 Πειραιά ) στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχετε μαζί σας την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Ναυτικό Φυλλάδιο ή την Ταυτότητα του Συνταξιούχου. Η αίτηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Μπορείτε επίσης αφού συμπληρώσετε την αίτηση να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ και να στείλετε την αίτηση με FAX στο 2118002566.

Εναλλακτικά μπορείτε να την στείλετε αφού την σκανάρετε επικυρωμένη μέσω email στο dpnt@nat.gr.

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.
Η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει :

1) Για Συνταξιούχους και Ναυτικούς : ( αν θέλετε εκτυπώστε το υπόδειγμα 3 παρακάτω)

α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο του ενδιαφερόμενου.
β) Αν είναι ενεργός Ναυτικός να περιέχει τον ΑΜΗΝΑ ( μηχανογραφικό αριθμό ).
γ) Αν είναι Συνταξιούχος να περιέχει τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου ( ΑΜΣ ) και αν γνωρίζει τον ΑΜΗΝΑ.
δ) Το e-mail που έχει (οπωσδήποτε)
ε) Το τηλέφωνο (οπωσδήποτε)

2) Για Ναυτιλιακές Εταιρείες : ( αν θέλετε εκτυπώστε το υπόδειγμα 4 παρακάτω)

α) Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο του ενδιαφερόμενου.
β) Το e-mail που έχει (οπωσδήποτε).
γ) Το τηλέφωνο (οπωσδήποτε).
δ) Την επωνυμία του Εκπροσώπου της Ναυτιλιακής Εταιρείας, όπως έχει δηλωθεί στο ΝΑΤ.
Για να το χρησιμοποιεί κάποιο άλλο στέλεχος της Ν.Ε. θα πρέπει να έχει εξουσιοδότηση από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Ν.Ε., όμως στα πεδία των προσωπικών στοιχείων βάζει τα δικά του.

Εντυπα Αιτήσεων και υποδείγματα :

1. Αίτηση Εγγραφής για όλους τους χρήστες, σε μορφή MS-Word
2. Αίτηση Εγγραφής για όλους τους χρήστες, σε μορφή PDF
3. Υπόδειγμα αίτησης για Ναυτικούς και Συνταξιούχους
4. Υπόδειγμα αίτησης για Ναυτιλιακές Εταιρείες

Μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε και να τυπώσετε τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής :
1. Για Συνταξιούχους.
2. Για Ενεργούς Ναυτικούς.
3. Για Ναυτιλιακές Εταιρείες.
4. Για χρήση της Φωνητικής Πύλης ( voice portal ) από όλους τους χρήστες.

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS