Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω αναπροσαρμογής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 Ν.1711/87.

Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω αναπροσαρμογής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 Ν.1711/87.

Περιγραφή αιτήματος :Τροποποίηση της σύνταξης του ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ, λόγω αναπροσαρμογής σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 5 Ν.1711/87.”

Προς : ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝCopyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS