Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
ΕΤΕΑ ΚΕΑΝ: Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης

Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης

 Περιγραφή αιτήματος : «Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών επικουρικής σύνταξης»

Προς : ΕΤΕΑ/ΚΕΑΝ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS