Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διευκρινίσεις για τη Σύνταξη Ιουλίου 2010 και του Επιδόματος Άδειας
 
Η πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου 2010 και Επιδόματος Αδείας θα γίνει την 25-06-2010 ημέρα Παρασκευή

Διευκρινίσεις :

1.         Το επιδομα αδείας 2010  της κύριας σύνταξης του Ν.Α.Τ από τους 71.022 χιλ συνταξιούχους, θα λάβουν οι 62.019 χιλ συνταξιούχοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3845 ΦΕΚ 65 Α’/6-05-2010   άρθρο 10.

2.         Το επιδομα αδείας 2010  της επικουρικής σύνταξης του Κ.Ε.Α.Ν από τους 35.225 χιλ συνταξιούχους, θα λάβουν και οι 35.225 χιλ συνταξιούχοι σύμφωνα με  πρότερες διατάξεις ,δηλαδή θα αντιστοιχεί στο  ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης.

Σχετικά με το επίδομα  αδείας 2010  της κύριας σύνταξης του Ν.Α.Τ  εφαρμόσθηκαν από την ΔΠΝΤ μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Παροχών τα παρακάτω :

  1. Ως μεικτή μηνιαία σύνταξη θεωρήθηκε η βασική μηνιαία μαζί με όλα τα επιδόματα.
  2. Ως ηλικία κάτω των 60 ετών θεωρήθηκε η ημερομηνία γέννησης του Ναυτικού από 02/07/1950  και εντεύθεν.

  3. Ως ηλικία άνω των 60 ετών θεωρήθηκε η ημερομηνία γέννησης του Ναυτικού από 01/07/1950  (συμπεριλαμβανομένης) και προγενέστερα.

  4. Οι συνταξιούχοι με μεικτή μηνιαία σύνταξη μεγαλύτερη ή ίση των 2.500 ευρώ δεν έλαβαν επίδομα αδείας.
  5. Οι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 60 ετών και ιδιότητα συνταξιοδότησης γήρατος ,αδελφός ,αδελφή, πατέρας, μητέρα (στην καρτέλλα δικαιοδόχων σύνταξης του MENU και συγκεκριμένα στο πεδίο ‘Ιδ.Σύνταξης’ οι ενδείξεις 1,6,7,8,9) δεν έλαβαν επίδομα αδείας.
  6. Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και από άλλο Ασφαλιστικό Ταμείο (στην καρτέλλα δικαιοδόχων σύνταξης του MENU και συγκεκριμένα στο πεδίο ‘Είναι Συνταξιούχος από άλλο Ταμείο’ η ένδειξη 1 ) δεν έλαβαν επίδομα αδείας.
  7. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις 3, 4, 5 έλαβαν επίδομα αδείας.
  8. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, το ποσό των επιδομάτων επιμερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα
  9. Συνταξιούχοι με μεικτή μηνιαία σύνταξη μικρότερη των 400 ευρώ και δικαιούχοι του επιδόματος αδείας 2010 έλαβαν  επίδομα ίσο με το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης.
  10. Όσοι συνταξιούχοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος αδείας σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους και δεν εμπίπτουν στην παράγραφο 8 ( η μεικτή μηνιαία σύνταξη είναι μεγαλύτερη των 400 ευρώ και μικρότερη των 2.500 ευρώ) θα λάβουν επίδομα αδείας 2010 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

400<Σύνταξη< =2433,33  

Σύνταξη από 2433,33   έως 2499,99                          

Σύνταξη  >= 2500

Επίδομα αδείας = 200  €

 

Επίδ.αδείας < 200 €

 Επίδ.αδείας = 0

 

Παραθέτουμε  τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων αδείας, Πάσχα, Χριστουγέννων.

παράδειγμα :
Αν  η μέση μηνιαία σύνταξη μαζί με τα επιδόματα είναι 2460>2433.33 τότε

2460 * 12 =29520,       29520 + 200+200+400 = 30320.
(Όπου 200,200,400 τα νέα επιδόματα ΔΠ,ΕΑ,ΔΧ αντίστοιχα )
Επειδή δεν πρέπει  να υπερβαίνει το ποσό αυτό τα 30.000 συνεπάγεται ότι

30320 – 30000 = 320, 800 – 320 = 480, δηλαδή 480 ευρώ συνολο επιδομάτων δικαιούται.

Άρα     Ε.Α = 480 /4 = 120
Δ.Π = 480 /4 = 120
Δ.Χ = 480 /2 = 240

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

2460 * 12  + 480 = 30000 /12 = 2500

11.        Στο επίδομα αδείας παρακρατείται φόρος.
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS