Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Βιογραφικό Αντιπροέδρου ΝΑΤ
 

Με βάση το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 799 - 01.10.2019 ορίστηκε Αντιπρόεδρος του

Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και του Διοικητικού του Συμβουλίου

ο Καλλιβρούσης Νικόλαος.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS