Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Βιογραφικό Προέδρου ΔΣ ΝΑΤ
 

 Με βάση το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 335 -26.04.2021 ορίστηκε Πρόεδρος 

του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) και Πρόεδρος του Διοικητικού του

Συμβουλίου ο κύριος Κωνσταντίνος  Τσαγκαρόπουλος.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS