Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Διοικητική Διάρθρωση
 
Το ΝΑΤ διοικείται από το Δ.Σ. το οποίο είναι 11μελές και στο οποίο εκπροσωπούνται όλοι οι φορείς που σχετίζονται με το ΝΑΤ. Το Δ.Σ. διορίζεται με απόφαση του Υ.Ε.Ν. με τριετή θητεία κάθε φορά και για δύο συνεχόμενες θητείες το μέγιστο.

Οι εκπρόσωποι των φορέων ορίζονται από του ίδιους τους φορείς και είναι υποχρεωτικοί για τον Υ.Ε.Ν.. Ο Υ.Ε.Ν. διορίζει με δική του επιλογή τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.

Το Δ.Σ αποτελείται από:
  1. Διοικητής
  2. Τρεις (3) εκπροσώπους των εν ενεργεία ναυτικών, εκ των οποίων δύο αξιωματικοί και ένας από τα κατώτερα πληρώματα.
  3. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων.
  4. Τρεις (3) εκπρόσωπους των πλοιοκτητών φορτηγών άνω των 3.000 κ.ο.χ.
  5. Έναν (1) εκπρόσωπο των πλοιοκτητών επιβατηγών πλοίων.
  6. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΝΑΤ.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS