Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Αύξηση Εισφοράς Υπέρ Ε.Τ.Ε.Α-Κ.Ε.Α.Ν.

Ημερομηνία: 01.06.2016

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της §1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α'), από 01/06/2016 αυξάνεται η εισφορά υπέρ Ε.Τ.Ε.Α-Κ.Ε.Α.Ν. κατά 0,5% ήτοι 3,5% για τον πλοιοκτήτη και 3,5% για τον ναυτικό.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS