Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Οδηγίες για αιτήσεις των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ναυτικών

Ημερομηνία: 01.04.2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΝΑΤ, ότι λόγω της ένταξης από 01/09/2015 του ΚΕΑΝ στο ΕΤΕΑ, από 01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, οι αιτήσεις των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ναυτικών, θα πρέπει να υποβάλλονται σε χωριστά έντυπα, με αριθμό πρωτοκόλλου Ε.Τ.Ε.Α/ΚΕΑΝ και συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτές.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS