Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
09-03-2012 : Κλήρωση για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, χρονικής διάρκειας από 15/03/2012 – 14/03/2013

Ημερομηνία: 07.03.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ανακοινώνει ότι :

Την 09/03/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στο κτίριο του ΝΑΤ, Αλκιβιάδου 118, στον 6ο όροφο της Διεύθυνσης Οικονομικού θα γίνει δημόσια κλήρωση για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής, χρονικής διάρκειας από 15/03/2012 – 14/03/2013,  έργο της οποίας θα είναι η παραλαβή προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του ΝΑΤ μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000€) ετησίως πλέον ΦΠΑ.

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 & 38 του ΠΔ 118/2007, τις διατάξεις του Ν 2690/1999, την υπ΄αριθμ 30002/749/01/04/1983 Υπουργική απόφαση και το άρθρο 26 του Ν 4024/2011.

 Στη Δημόσια κλήρωση θα παρευρεθούν :

 1.      Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών

2.      Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικού

                  Δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικού

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS