Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Απογραφή συνταξιουχών που διαμένουν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω Εμπορικής Τραπέζης

Ημερομηνία: 07.02.2013

 

Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω Εμπορικής Τράπεζας.

Ταχυδρομείτε σε κάποιον δικό σας άνθρωπο μου διαμένει εντός Ελλάδος  τα παρακάτω έγγραφα:

α. Εξουσιοδότηση για την διενέργεια της καταγραφής  την  οποία θα θεωρήσετε για το γνήσιο της υπογραφής στο κοντινότερο Λιμενικό Προξενείο ή στην κοντινότερη Ελληνική Πρεσβεία.

β. Φωτοτυπία της ταυτότητας σας ή του Διαβατηρίου σας επικυρωμένη από το  Λιμενικό Προξενείο ή στην κοντινότερη Ελληνική Πρεσβεία.

Το άτομο που θα  εξουσιοδοτήσετε θα πρέπει μαζί με τα δύο (2 ) παραπάνω έγγραφα να έχει  και

γ. την ταυτότητα του και

δ. οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό του αριθμού φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ)

και να προσέλθει στο ΝΑΤ ή στα γραφεία  των αρμόδιων διευθύνσεων του ΝΑΤ ή στις Λιμενικές Αρχές για να σας απογράψει.


Στις περιπτώσεις ειδικής απογραφής  λόγω θανάτου δηλαδή χήρες, άγαμες θυγατέρες, ορφανοί, γονείς  απαιτούνται και τα δικαιολογητικά που αφορούν κάθε περίπτωση. Περισσότερα εδώ. 

   Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από το Λιμενικό Προξενείο ή στην κοντινότερη Ελληνική Πρεσβεία.

 

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS