Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Ειδική Απογραφή στο ΝΑΤ ή στα Λιμεναρχεία λόγω θανάτου

Ημερομηνία: 11.01.2013

ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΟ Ν.Α.Τ. Ή ΣΤΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι το ΝΑΤ, στα πλαίσια εφαρμογής του Ν.3863/2010, άρθρο 40 και σε εκτέλεση του Φ.80000/οικ.28685/303/05/12/2012 εγγράφου του κ. Υπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα προχωρήσει  στην ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου (χήρες, ορφανά, γονείς, αδελφοί, διαζευγμένες) στο Ν.Α.Τ. ή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Αφορά περίπου 22.500 δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου (χήροι/χήρες μετά ή άνευ τέκνων, ορφανά, γονείς, αδελφοί, διαζευγμένες.

Η απογραφή των ανωτέρω θα διενεργηθεί από τις Υπηρεσίες του Ν.Α.Τ. και τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές μέχρι 28-02-2013. Πέραν της ανωτέρω προθεσμίας, ουδεμία παράταση θα δοθεί και στους συνταξιούχους που δεν θα απογραφούν μέχρι την 28-02-2013,θα γίνει ΑΜΕΣΑ διακοπή της σύνταξης.

 
Η απογραφή, είναι αυτοπρόσωπη και υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση από τους συνταξιούχους λόγω θανάτου ή από τον νόμιμο πληρεξούσιο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (ενδεικτικά: συνταξιούχοι που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, συνταξιούχοι που πληρώνονται τη σύνταξη τους μέσω πληρεξουσίου) των παρακάτω δικαιολογητικών :

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Ειδικό Απογραφικό Δελτίο συνταξιούχων λόγω θανάτου.

2.  Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ ή βεβαίωση ταυτοπροσωπίας για παιδιά που δεν έχουν εκδώσει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής του συνταξιούχου από την κατά νόμο αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι μετά τη συνταξιοδότηση τους λόγω θανάτου δεν έχουν τελέσει γάμο και συνεχίζουν να τελούν σε κατάσταση χηρείας.

4.   Το τελευταίο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος.

5.   Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ρητά από τον συνταξιούχο λόγω χηρείας ότι από την ημερομηνία συνταξιοδότησης του μέχρι σήμερα δεν έχει τελέσει γάμο και ότι εξακολουθεί να τελεί σε κατάσταση χηρείας (ή προκειμένου για άγαμες θυγατέρες ότι εξακολουθούν να είναι άγαμες),καθώς και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

6.   Ειδικά για τα τέκνα που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές ή σε Δημόσια Ι.Ε.Κ., πιστοποιητικό σπουδών, πρόσφατα εκδοθέν.

 

    Για περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για την Ειδική Απογραφή συνταξιούχων, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, απαιτείται:

1.  Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της απογραφής εκδοθείσα στο χρονικό διάστημα της απογραφής ή το μέγιστο ένα μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης της απογραφής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π., Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στην οικία του συνταξιούχου).

2.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (του συνταξιούχου και του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου).

3.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής την οποία ο συνταξιούχος δηλώνει ότι το πληρεξούσιο βρίσκεται σε ισχύ (εφ΄ όσον το πληρεξούσιο είναι παλαιό).

4.   Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του πληρεξουσίου/εξουσιοδοτημένου (οποιοδήποτε αποδεικτικό).

 

     Για περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, απαιτείται:

1. Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή    Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου.

2.   Βεβαίωση δημόσιας αρχής (π.χ. Δημοτικής Αστυνομίας ή Ελληνικής Αστυνομίας) ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή.

 

    Για ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν Αστυνομική Ταυτότητα (κάτω των 14 ετών).

1.   Βιβλιάριο υγείας του τέκνου.

2.   Αστυνομική Ταυτότητα εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, του προσώπου που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση).

3.   Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

 

Στον απογραφέντα στο Ν.Α.Τ., θα χορηγείται αντίγραφο του απογραφικού δελτίου, ενώ στους απογραφέντες στα κατά τόπους Λιμεναρχεία, θα χορηγείται επίσης αντίγραφο του απογραφικού δελτίου και το πρωτότυπο μαζί με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται στο Ν.Α.Τ., για περαιτέρω επεξεργασία.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα τηλέφωνα 2104149541, 2104149280, 2104149270, 2104149260, 2104149290.

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS