Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Καταγραφή Συνταξιούχων ΝΑΤ ΚΕΑΝ με Φυσική Παρουσία

Ημερομηνία: 11.01.2013

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ν.Α.Τ. – Κ.Ε.Α.Ν. ΑΠΟ 25-01-2013 ΕΩΣ 28-02-2013

 

Σε συνέχεια του Φ.80000/ΟΙΚ.28685/303/05-12-2012, εγγράφου, του κ. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Καταγραφής των Τραπεζικών Λογαριασμών, που ήδη διενεργήθηκε από 03-09-2012 έως και 31-12-2012, σας ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει και καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων Ν.Α.Τ. – Κ.Ε.Α.Ν. στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από 25-01-2013 έως 28-02-2013.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταγραφή σας με την αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην Εμπορική Τράπεζα εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, θα πρέπει να έχετε μαζί σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

-Το καταγραφικό δελτίο, που θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, με έντυπο οδηγιών.

-Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο σε ισχύ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Κατ΄ εξαίρεση δύνανται να μην προσέλθουν στην Τράπεζα οι παρακάτω:

1.    Οι συνταξιούχοι που αδυνατούν να προσέλθουν λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

2.    Οι κάτοικοι εξωτερικού που πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου στην Ελλάδα.(Αν βρίσκονται στην Ελλάδα θα προσέλθουν οι ίδιοι).

3.    Τα ανήλικα τέκνα που παίρνουν σύνταξη και δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Οι παραπάνω κατηγορίες θα καταγραφούν δια του νομίμου εκπροσώπου τους (επίτροπος - δικαστικός συμπαραστάτης κ.λ.π.) στα γραφεία των αρμοδίων Διευθύνσεων του Ταμείου ή στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές.

Εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (ταυτότητα συνταξιούχου κ.λ.π.)για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα πρέπει να προσκομιστούν, ανάλογα με την περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για φυσική καταγραφή:

1.   Πληρεξούσιο ή ειδική εξουσιοδότηση για τη διενέργεια της καταγραφής, εκδοθέντα μετά την 01-01-2013. Στην περίπτωση της εξουσιοδότησης χρειάζεται θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής (από Κ.Ε.Π., Αστυνομία ή τη Δημοτική Αστυνομία στην περίπτωση που η βεβαίωση γίνεται στο σπίτι του συνταξιούχου).

2.   Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (του συνταξιούχου και του εκπροσώπου του) ή Διαβατήριο σε ισχύ.

3.   Αριθμός φορολογικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου(οποιοδήποτε αποδεικτικό).

Β) Περιπτώσεις συνταξιούχων που τελούν σε κατάσταση ανικανότητας δικαιοπραξίας λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής:

1.    Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας για τον ορισμό προσωρινού διαχειριστή ή Απόφαση Δικαστηρίου για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου η οποία να είναι σε ισχύ.

2.    Βεβαίωση δημόσιας Αρχής ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή (Δημοτική ή Ελληνική Αστυνομία).

Γ) Περιπτώσεις συνταξιούχων που κατοικούν στο εξωτερικό και πληρώνονται μέσω πληρεξουσίου:

1.    Βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής, που να έχει εκδοθεί μετά την 1-1-2013, από την οποία θα πιστοποιείται ότι ο συνταξιούχος βρίσκεται στη ζωή καθώς και η μόνιμη ή μη διαμονή του στο εξωτερικό.

2.    Υπεύθυνη δήλωση του συνταξιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από την παραπάνω Αρχή, ότι εξακολουθεί η ισχύς του πληρεξουσίου.

Δ) Ανήλικα τέκνα που δεν διαθέτουν Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο:

1.    Βιβλιάριο υγείας του τέκνου θεωρημένο για το έτος 2012.

2.    Αστυνομική ταυτότητα του εκπροσώπου (γονέα, κηδεμόνα, δικαστικού συμπαραστάτη).

3.    Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου ότι το ανήλικο βρίσκεται στη ζωή.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην Εμπορική Τράπεζα με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. Καταγραφή συνταξιούχων που δεν ανήκουν στις παραπάνω εξαιρέσεις δεν θα γίνεται σε καμία περίπτωση στις Υπηρεσίες του Ταμείου. Η καταγραφή μέσω εκπροσώπου θα γίνεται μόνο στις προαναφερόμενες εξαιρετικές περιπτώσεις.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επισημαίνεται ότι η καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, είναι υποχρεωτική και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας 28-02-2013, δεν θα δοθεί ουδεμία άλλη παράταση.

Στους συνταξιούχους που δεν θα καταγραφούν μέχρι την 28-02-2013 θα γίνει ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Επισημαίνεται ότι όπου διαπιστώνεται παράνομη είσπραξη σύνταξης θα αναζητούνται όλα τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά με τις νόμιμες επιβαρύνσεις και οι περιπτώσεις αυτές θα διαβιβάζονται στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Διευκρινίζεται ότι όσοι εκ των συνταξιούχων Κύριας και Επικουρικής σύνταξης (ΝΑΤ-ΚΕΑΝ) απέκτησαν Τραπεζικό Λογαριασμό (ΙΒΑΝ) μετά την 03-09-2012, σε οποιαδήποτε Τράπεζα της επιλογής των ή στα ΕΛ.ΤΑ με την καταγραφή των Τραπεζικών Λογαριασμών που προηγήθηκε, θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιήσει καταγραφή με αυτοπρόσωπη παρουσία και δεν χρειάζεται να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τη διαδικασία της απογραφής, μπορείτε να απευθύνεστε σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στα τηλέφωνα 2104149541, 2104149280, 2104149270, 2104149260, 2104149290.

 

Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS