Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Προϋπόθεση χορήγησης του Ε Κ Α Σ, από 01 Ιανουαρίου 2014

Ημερομηνία: 04.12.2013

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πειραιάς 03/12/2013

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ                                                  Αρ. Πρωτ 123101

ΓΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1,

Τηλέφωνα : 210-4149252

                                                                                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ


ΘΕΜΑ: Προϋπόθεση χορήγησης του Ε Κ Α Σ, από 01 Ιανουαρίου 2014


ΣΧΕΤ.: Το άρθρο 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 256/31/12/2012, Τεύχος Πρώτο.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 15 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» (Φ.Ε.Κ. 256/ τ. Α΄/31.12.2012), σύμφωνα με την οποία, η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ. 4, της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/212, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 της με ημερομηνία 19/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄, 229), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Από 1/1/2014, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011 (Α΄,170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου, με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.

Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το Ε.Κ.Α.Σ. καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/2011».

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του Ε. Κ. Α. Σ. από 01/01/2014 και μετά – εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων - είναι και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας για όλους τους συνταξιούχους, ανεξάρτητα από την αιτία για την οποία λαμβάνουν σύνταξη (γήρας – αναπηρία - θάνατος).

Μοναδική εξαίρεση από τον ηλικιακό περιορισμό υπάρχει για τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, τα οποία θα μπορούν και μετά την 1/1/2014 να το λαμβάνουν, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι πληρούν και τα υπόλοιπα κριτήρια χορήγησης του.

Για όσους λοιπόν συνταξιούχους, την 1/1/2014 δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει να καθοριστεί ως ημερομηνία λήξης χορήγησης του Ε .Κ .Α. Σ. η 31/12/2013.Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑ
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS