Διαδικτυακές υπηρεσίες
Σύνδεση με τις διαδικτυακές υπηρεσίες
Χρηματοδότηση Το Έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και είναι συγχρηματοδοτούμενο, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους. Β' Φάση
Τοποθέτηση νέων Προϊσταμένων Διευθύνσεων στο ΝΑΤ

Ημερομηνία: 23.11.2010

Με την από 08.10.10 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΝΑΤ, όπως αυτή αποτυπώθηκε στην αριθμ. πρωτ. 3/12.10.2010 Βεβαίωση του Προέδρου του Υ.Σ.  τοποθετούνται  νέοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ν.Α.Τ., μέχρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π., με τις διατάξεις του Ν.3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους.
Η πλήρης απόφαση περιέχεται στο συνημμένο έγγραφο.

Μετάβαση στην σχετική ανάρτηση στον Ιστοχώρο ΔΙΑ@ΓΕΙΑ

Επισυναπτόμενα αρχεία
Copyright © 2008-2009, Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, All rights reserved.
Created by
Quality & Reliability S.A. and Powered by QCMS